ทำไมต้องกวดวิชา
 

ทำไมต้องกวดวิชา
                    การกวดวิชาเป็นการทบทวนวิชาที่เรียนมาจากในห้องเรียน  เนื่องจากในปัจจุบันมีหลักสูตร การเรียนที่มีความซับซ้อน เนื้อหาที่มากขึ้นและยากมากขึ้นตามลำดับ การเรียนที่ โรงเรียนเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันยังคงไม่เพียงพอทำให้นักเรียน ส่วนใหญ่นิยมมาเรียนกวดวิชาตามสถาบันกวดวิชามากขึ้น การสอนพิเศษจะเริ่มเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ด้วยความเอาใจใส่ของครูผู้สอน และการให้ความรู้อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนที่เข้าเรียนพิเศษ ได้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ โดยไม่เน้นแค่เพียงความจำ แต่จะเน้นความเข้าใจในเนื้อหา และฝึกทำโจทย์ให้เกิดชำนาญ เพื่อเตรียมพร้อมในการทำข้อสอบ ทั้งสำหรับเพิ่มเกรด และสอบแข่งขันเพื่อก้าวสู่อนาคตข้างหน้า
จุดประสงค์ของเราคือ เน้นในเรื่องการวางรากฐานให้แน่น และเสริมสร้างจุดแข็ง การเรียนการสอนที่เน้นให้เกิดความเข้าใจ ไม่เน้นเพียงการท่องจำ ซึ่งเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายไปยังเนื้อหาที่ยากขึ้นโดยไม่ทำให้เด็กรู้สึก เหนื่อยหรือกดดัน เนื้อหาการสอนพิเศษจะเน้นบทที่ข้อสอบออกมากที่สุด เทคนิคการคิดและเพิ่มความรู้จากการเรียนที่โรงเรียนปกติ เด็กจะได้ฝึกความชำนาญในเนื้อหาด้วยการทำข้อสอบตัวอย่าง และเพื่อให้กระตุ้นเตือนเนื้อหาในการสอนทุกครั้งจะมีการทบทวนเนื้อหาบทที่ ได้เรียนผ่านมาแล้ว  และการฝึกเด็กให้อ่านหนังสือและสรุปเนื้อหาด้วยตัวเองเป็นเพื่อประโยชน์ใน อนาคต

ได้ผลจริงเหรอ
                    หลักสูตรต่างๆ ของการกวดวิชา เช่นการกวดวิชาเข้า ม.๑  การกวดวิชาเข้า ม.๔  การกวดวิชาเข้า รร.เตรียมทหาร  ก็จะมีการสอนที่เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้สามารถแข่งขันได้  จากสถิติที่พบ ผู้ที่สอบเข้า ม.๑ โรงเรียนชั้นนำของประเทศกว่า 50% เป็นเด็กที่เคยผ่านการกวดวิชา และกว่า 90% ของผู้ที่สอบเข้า รร.เตรียมทหารได้เคยผ่านการกวดวิชามาแล้วทั้งสิ้น

คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริงหรือ
                   ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีภาระในช่วงเวลาทำงาน การจะต้องมาดูแลเรื่องการเรียนของเด็กในช่วงนอกเวลาเรียน บางครั้งทำให้ ้สูญเสียรายได้และสูญเสียโอกาสจากการที่ผู้ปกครองต้องเสียเวลามาดูแลบุตร หลานในช่วงนอกเวลาเรียน เป็นการดีที่มีผู้ที่เป็นมืออาชีพมาดูแลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกคือ ดวงใจของพ่อแม่ การจะให้ลูกเจริญเติบโตไปในทางใดนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ การเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา และเด็กๆจะมีสังคมกับกลุ่มเพื่อนที่เรียนหนังสือเพิ่มวิสัยทัศน์ และการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ ผู้คนใหม่ และความรู้ใหม่ๆได้เป็นอย่างดี 
                 ปัจจุบันมีนักเรียนทั่วประเทศ กว่า 600,000 คนให้ความสำคัญกับการเรียนกวดวิชา เพื่อสร้างความมั่นใจในการสอบเขาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การเรียนกวดวิชานั้นเป็นการเรียนเสริมนอกห้องเรียน เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่มาเรียนเพิ่มในสิ่งที่ขาด ที่สำคัญหลักสูตรของการกวดวิชานั้นไม่ใช่การสอนแทนการเรียนในระบบ ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เด็กเรียนกวดวิชา คือตัวผู้สอนมีประสบการณ์ โรงเรียนกวดวิชาบางโรงเรียนอาจใช้วิธีจ่ายค่าเรียนเป็นรายชั่วโมง ถึงแม้ว่าขณะนี้มีโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มขึ้น นักเรียนก็สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ และทุกโรงเรียนมีการแข่งขันกันทางด้านวิชาการแต่การเก็บค่าเรียนต้องอยู่ภาย ใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ การเรียนกวดวิชาเน้นเรื่องความเข้าใจ เน้นเฉพาะโจทย์ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้นและไม่ต้องอ่านหนังสือมากนัก

วิชาที่สอนตรงกับการเรียนในระบบหรือไม่
                     ในปัจจุบัน ประเทศไทยเกิดความขาดแคลนอาจารย์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้มาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน นอกจากนี้ อาจารย์บางท่านอาจให้เวลาในด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติแก่เด็กนัก เรียนไม่เพียงพอ หรือมีการสอนในรูปแบบเดิมๆ รวมทั้งขาดการวัดผลการเรียนโดยกระบวนการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการนำความรู้จากในตำราเรียนมาประยุกต์ใช้ ด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้ มีผลอย่างมากที่ทำให้เด็กนักเรียนต้องหันไปพึ่งพาสถาบันกวดวิชา เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน เพราะสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียง จะมีระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน
สถาบันการศึกษาของภาครัฐ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ได้รับความนิยมจากเด็กนักเรียน มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียน จึงทำให้การแข่งขันสอบเข้าทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งค่านิยมของตลาดแรงงาน ทั้งในการรับเข้าทำงาน และโอกาสความเจริญก้าวหน้าของการทำงานในอนาคต ซึ่งให้ความสำคัญกับสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งไม่เท่าเทียมกัน  ตราบใดที่มาตรฐานการศึกษาของแต่ละโรงเรียนยังคงไม่มีมาตรฐานเดียวกัน สถาบันกวดวิชาถือเป็นแหล่งที่พึ่งทางด้านวิชาการที่เด็กนักเรียนต่างเชื่อ มั่นว่า จะเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย โดยสามารถเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการทำข้อสอบมากขึ้น

เด็กเรียนมากเกินไปหรือไม่
                    ผลการวิจัยของจิตแพทย์พบว่าความเครียดของเด็ก นอกจากปัญหาครอบครัวแล้ว จะมาจากการเรียนโดยเฉพาะ จาก “การบ้าน” โดยพบว่าการบ้านในบางรายวิชานั้น มากและยากเกินไป บางครั้งพบว่าเด็กใช้เวลาทำการบ้านเกือบ 3 ชั่วโมง ทำให้ไม่มีเวลาพัก เพราะตามธรรมชาติของเด็กเมื่อเลิกเรียนแล้วก็อยากจะเล่นสนุก เป็นอิสระ แต่ต้องมานั่งทำการบ้านนาน ๆ เด็กจึงเครียด ทั้งนี้เป็นเหตุให้หลักของการเรียนเสริมวิชา เป็นเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ และไม่รู้สึกว่าการบ้านหรือแบบฝึกหัดนั้นยากจนเกินไป หัวใจหลักคือการศึกษาตามกรอบแนวคิด “ฉลาดรู้”
ความร่วมมือที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครองของเด็ก จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จในด้านการเรียน เพราะครูมีโอกาสเห็นความผิดปกติของเด็กในชั้นเรียน สิ่งที่สำคัญและควรระมัดระวังก็คือ ไม่ควรวิตกกังวลหรือเพ่งเล็งในผลการเรียนมากเกินไป จนทำให้เด็กรู้สึกว่าผลการเรียนของเด็กมีความสำคัญมากกว่าตัวเด็ก

สถานที่เหมาะสมกับการเรียนและปลอดภัยกับเด็ก
                    สถานที่เรียนตั้งอยู่บนถนนพระยาสุเรนทร์ (ถนนรามอินทรา 109) ซึ่งเป็นถนนคอนกรีต 4 เลนมาตรฐาน เดินทางสะดวกสบาย เข้า - ออกได้หลายเส้นทาง สถานที่เน้นความความสะอาด ถูกสุขอนามัย เพื่อให้เอื้อต่อการเป็นสถานศึกษา  บริเวณโดยรอบตั้งอยู่ใกล้ร้านค้าสะดวกซื้อ และศุนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น เดอะ คอมพาวน์ (The Compound) แฟชั่นไอร์แลนด์ สวนสยาม ฯลฯ  อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่ต้องรอบุตรหลาน 
ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องปรับอากาศ ขนาดของห้องเรียนไม่แออัด ( ขนาด 10 – 25 คน)   และนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง ไม่ใช่จอ TV มีอินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูง บริการนักเรียนเพื่อสืบค้นข้อมูล และผู้ปกครองที่นำเครื่องโน้ตบุ๊กมาใช้งาน สำหรับหลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร ทางสถาบันมีพันธมิตรที่เน้นสอบเข้าเตรียมทหารโดยตรง คือ สถาบันกวดวิชา Donmuang Education Center (DMEC) เหมาะสำหรับนักเรียนประจำ ที่มีความมุ่งมั่นสอบเข้าเตรียมทหารโดยเฉพาะ  ตั้งอยู่บริเวณถนนสรงประภา ซึ่งมีสถานที่กว้างขวาง มีที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนประจำครบถ้วน ทั้งที่พักอาศัยและห้องน้ำที่สะอาด สภาวะแวดล้อมเหมาะแก่การศึกษา มีสถานที่ออกกำลังกาย ภายใต้การดูแลของศิษย์เก่าเตรียมทหาร ทั้ง ๓ เหล่าทัพ ถ้าเป็นไปได้ให้ดูสถานที่จริง จะประทับใจ

 
  

กวดวิชาทิพย์ปัญญา
240 ถ.พระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510

โทรศัพท์ 02 517 6637 - 8 , 08 1702 4045